Notice of Nondiscrimination and Accessibility

Under Section 1557 of the Affordable Care Act (ACA) of 2010

TALBOT HOSPICE complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. TALBOT HOSPICE does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

TALBOT HOSPICE:
• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
○ Qualified sign language interpreters
○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

• Provides appropriate aids and language services to people whose primary language is not English, without charge and in a timely manner, such as:
○ Qualified interpreters
○ Information written in other languages
○ TTYY services

If you need these services, contact Anne Shannahan, Talbot Hospice Compliance Officer at 410-822-6681.

If you believe that TALBOT HOSPICE has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Alesha Bell, 6 Saint Paul Street, Suite 900
Baltimore, Maryland, 21202-1631
Telephone: 410-767-8600, 1-800-637-6247,  Fax: 410-333-1841
Email: mccr@maryland.gov.

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Alesha Bell, Intake Unit Supervisor is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
800-368-1019, 800-537-7697 (TD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-410-822-6681.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-410-822-6681。

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-410-822-6681.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-410-822-6681.

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-410-822-6681.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-410-822-6681.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-410-822-6681.

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-410-822-6681.

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال
1-410-822-6681.

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-410-822-6681.

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1- 410-822-6681.

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-410-822-6681.

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس 1
1-410-822-6681

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-410-822-6681.

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-410-822-6681.

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم قم
1-410-822-6681.

�ચુ ના: જો તમે�જરાતી બોલતા હો, તો િન:�લ્કુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ�ઉપલબ્ધ છ. ફોન કરો 1-410-822-6681.